neděle, července 27, 2008

V zajetí XII.

Jeden z jómů se vrhl k ohradě a pokusil se uchopit jednoho z diváků, který se neopatrně přiblížil k nebezpečnému koridoru.

„Výstražná salva, pal.“

Rychlý rozkaz následovalo několik šípů, zabořených do chodidla netvorovy nohy. Jóma zařval, spíš bolestí než překvapením. Rána na noze se mu rychle regenerovala. Ale konečně on i ostatní pochopili, že odtud vede pouze jedna cesta.

„Mají vůbec šanci?“ optal se Raúl.

„Samozřejmě že ano,“ odpověděl Lakedaimónský. „Jaký by to byl soud, kdyby obě strany neměly stejnou naději.“

„Hm, vy jižané, máte divné pojmy a dojmy. Neteřinko, můžeme pro ni něco udělat?“

„Nevím.“

Laura přehlédla, jak ji oslovil. Byla bledá a chvěla se. Raúl podlehl náhlému popudu a popadl ji za ruku. Oplatila mu stisknutí. „Proč mne jen neposlechla?“

Uvědomil si, že klaimóra se vrací do té chvíle, kdy nutila Démetře pilulky na potlačení jóki.

„Kdybych ji dokázala přinutit, mohla by…“

„Copak ty jsi pila také to rémské víno?“ zeptal se jí. Zdálo se, že Laura nepotřebuje drogu, aby v sobě našla nesmyslné výčitky. „Bylo to její rozhodnutí, že se před nimi ukázala. Mohla zůstat schovaná, mohla si ty zatracené prášky vzít dřív. Ale neudělala to.“

„Já vím, ale…“

„Ale co? Bylo od začátku jasné, že vy dvě slepice se nedohodnete. Jestli někdo udělal chybu, pak to byla Samanta. Měla si třikrát rozmyslet, než vás dvě dá dohromady.“

„Samanta?“

Podle tónu, jakým to vyslovila, si uvědomil, že právě vyslovil rouhání. I jemu se zdálo nepatřičné obviňovat Samantu, která přece chyby nedělala. Musíme vždy věřit, že ona nás povede neomylně. Nejen já, ale i ony. Hlavně ony.

Usmál se.

„Třeba měla nějaký důvod,“ poznamenal.

„Já vím i jaký,“ vzdychla si Laura.

„To by mne tedy zajímalo?“

„Chtěla mne naučit odpovědnosti. Víš, jak se teď cítím? Zklamala jsem ji… “

Zodpovědnost! Úzkost! Beznaděj!

Démetra vnímala smršť citů jako jemný jarní déšť. Byla zaplavenou sprškou zmatených a pro ni těžko pochopitelných emocí.

To podivné rémské víno, pomyslela si, odhaluje veškeré tajemství duše. Toužila prozkoumat jeho složení, poučit se a objevit něco nového.

Právě v okamžiku, napadlo ji, kdy mi život nabízím tolik poučného, z něj musím odejít. Proklatá ironie!

Pokusila se usmát, ale rty měla příliš suché. Podívala se směrem k Raúlovi. Jak jen se ten bandita opovažuje ji litovat, chápat a nebo se domýšlet jakési podoby mezi nimi?

Cítila část z jeho myšlenek a rostla v ní zlost. Ona a on, jakákoliv spřízněnost vyloučena. To by už spíš souhlasila ze ztuhlou a zkostnatělou Laurou. Ta také nedokázala potlačit odpor, pokaždé když se o něj otřela.

Já jsem klaimóra! Jsem bojovnice! Ne zločinec! Žádný divoch z vězení!

I v tom byla další ironie. Oč snazší by bylo pokusit se předat svou techniku Lauře. Ale ta ještě stále byla pod vlivem, třebaže slábnoucím, retenčních pilulek.

Proklatá Laura, pomyslela si. Všechno mi dělá naschvál.

Situace, ve které se nacházela, připomínala velký úřední omyl, další botu byrokracie. Proč mám bojovat společně s jómy? Ale na druhou stranu, není tohle voda na můj mlýn.

„Hej, Rémané,“ zavolala. „Máte strach?“

Věděla, že nemají. Jejich jóki, to slabé a sotva postřehnutelné jóki, postrádalo jakoukoliv nevyrovnanost. Byli příliš dobře vycvičeni než any si dovolili obavy.

„Nemáte, že?

Démetra se zachichotala bláznivým napůl hysterickým smíchem. „Tak se postarám, abyste měli.“

Vedle ní stál veliký jóma, netvor s tmavou kůží a téměř o metr vyšší než obyčejný člověk. Jeho mohutná postava se kolébala ze strany na stranu, oči vyvalené z důlků, jak se jeho zvířecí mozek snažil pochopit, kdo je nepřítel.

Okamžitě zavrčel, když se k němu klaimóra přiblížila.

„Ale maličký,“ zašeptala Démetra. Soustředila své jóki do úzkého konejšivého pramene. Na rozdíl od Sylvie, čtenářky myšlenek, která dokázala pokrýt své okolí špiónskou pavučinou, Démetra uměla vytvořit pouze tři konzistentní paprsky jóki.

Buď klidný, poručila jómovi. Budeš dělat, co ti povím.

Monstrum ztuhl; polointeligentní mysl nedokázala rozlišit mezi vnějším a vnitřním příkazem.

Měli jste být mojí armádou, pomyslela si Démetra zarmouceně. Byla bych nejmocnější bojovnicí, kdybych jen…

Zklamání z vlastních schopností ji popadlo jako dusivý stisk. Vzpomněla si na krátkou dobu, kterou strávila s Rudou Sibylou. Když číslo dvě pochopila, jak vytvořit paprsek jóki, dokázala se obklopit stovkami kontrolovaných jehel jóki.

Ale já tehdy žárlila, takže jsem jí neprozradil, k čemu to je dobré, hořce si uvědomila. Přidala jsem se k Rudé proto, abych se od ní učila, ne naopak. Byla jsem tak ponořená do sebe, že jsem nepochopila jedno: Rudá mne nikdy nemohla naučit své přirozené síle. Jak to vypadá, měla jsem poslechnout její radu a vyhledat Samantu.

Zklamání ji znovu píchlo u srdce. V hlavě stále poslouchala rozhovor, který vyslechla.

„Když se staneš napůl Probuzenou, zesílíš.“

„Ale jak můžeš uhlídat proměnu?“

„Samanta a Sylvie to dokáží. Nabídly to každé z nás.“

Myslela jsem si, jak nejsem chytrá, když jsem se přidala k Sibyle. Jenomže ona mne nemohla nic naučit, stejně jako nikoho nenaučí nic povodeň a nebo jiná přírodní katastrofa. Byla jsem tak hloupá! Jako napůl Probuzená bych dokázala vytvořit víc paprsků jóki, to je jednou jisté.

„Kam se ženeš,“ zakřičela rozzlobeně, když jeden z jómů se rozzuřeně rozběhl proti vojenskému oddílu. Druhým svým paprskem ho spoutala a pak totéž provedla s třetím jómům.

„Vy Rémané,“ pověděla nahlas k přihlížejícímu Taraovi Lupovi, „jste se opovážili vztáhnout na klaimóru. Už jednou jsme tě varovaly, ale tys musel vydat ten svůj hloupý rozkaz.“

Rémští vojáci zavyli nad její opovážlivostí. Démetra ale vyhledala Lauřin obličej. I přes jistý vnitřní nesouhlas, druhá klaimóra pokývala hlavou. Nyní si mohla být Démetra jistá, že cokoliv poví, bude Laura tlumočit Samantě.

To, co nyní zazní , uvědomila si, se stane oficiální politickou linií mých sester.

Sesterstvo! I když jen na krátký okamžik, bylo příjemné vědět, že už nepatří k anonymní Organizaci, že není nahraditelná položka na seznamu Radních. Byla jednou ze Sesterstva a věděla, že její soudružky ji pomstí.

Zvedla paži s mečem a ukázala na zachmuřeného Taraa Lupa.

„Pamatuj si, setníku, že svou smrtí podepisuji i tvůj rozsudek. Ty i tvá armáda jste dnešním dnem přestali existovat. Možná ještě přetrváváte, ale nejste ničím jiným než vzpomínkou. Jste historií, vy všichni!“

Otočila se a přejížděla hrotem meče po řadách nespokojených vojáků.

„Vy všichni,“ zopakovala téměř hystericky.

Kdybych jen mohla být přitom, kdybych mohla pomstít sebe sama… Ale nezbývá než jim ukázat, čeho se mají bát. Musím zasít do jejich duší strach. Dívej se, Raúle, prosím… Toto je část informace, kterou Rudá Sibyla musí dostat.

Vydala mentální rozkaz. Jeden z jómu se na konci paprsku zaškubal jako neochotný kapr. Ale nakonec se všichni tři poslušně seřadili do formace, kterou jim určila.

Ve tvářích vlčích vojáků se poprvé objevila nejistota. Třebaže s jómy bojovali často, nikdy u nich nenašli stopy vyšší organizace a řádu.

„Připravit,“ zavelela Démetra. „Do útoku!“

Jómové se vrhli na sevřené řady plné mečů a štítů. Vojáci na to čekali a o to více se semkli. Na poslední chvíli však dva jómové vyskočili, jako obrovští netopýři se přenesli do zad jednotky a tam rozpoutali masakr.

Démetra s posledním obrovským jómou vyčkala až vyrovnané řady zakolísají.

„Vpřed,“ zavelela.

Rémští vojáci ale už poznali, že to, co slyší, není to, co jómové poslouchají. Napůl se obrátili, nejistí směrem, ze kterého na ně další útok přijde.

„Tak snadné,“ pomyslela si Démetra, když pod ostřím meče vytryskla první krev. Uvolnila paprsky jóki, takže každý jóma se stal samostatným nelítostným monstrem. Ona sama potřebovala veškeré jóki, aby regenerovala šrámy, které jí zasazovali vojáci krátkými meči.

Přesto věděla, že i když nakonec zvítězí, nebude se mít jak radovat. Příliš mnoho ran se otvíralo na jejích bocích, unikalo z ní příliš mnoho krve.

Jómové umírali jeden po druhém, ale ne právě snadno. Zůstávala za nimi rudá spoušť, křik a nářek.

Vypustila jsem peklo, pomyslila si Démetra. Ne snad právě teď, ale v už brzy…

Když umírala, viděla zástupy spořádaně pochodujících jómů, řízených z povzdálí postavou v rudém sametu.

Je to budoucnost, pomyslela si. Stane se to? A nebo jen sním, upadám do bezvědomí.Kde je jen trochu pevné země?

Z posledních sil se opřela o meč. Bojiště kolem připomínalo trapně naivní divadelní scénu. Příliš mnoho krve, vnitřností a roztrhaného masa.

Raúle! Lauro!

Z prostoru, který se změnil v dlouhou a prázdnou poušť, se k ní donesly dva hlasy. Jeden mužský a jeden ženský. Soucit v nich jí pomáhal smířit se se světem.

Viděli jsme a slyšeli jsme všechno! Sbohem, sestro!

Zemřela jsem dobře?

Cítila, jak Laura zaváhala, ale Raúl nikoliv.

Zemřela jsi, jak bych chtěl zemřít i já.

Byla to poslední ironie, kterou jí život připravil. Nakonec přece jen měla s tím zbojníkem mnoho společného…

Odpusťte mi! Odpusťte mi! Odpusťte mi!

S posledním dechem se překvapeně zarazila nad svými slovy. Odpusťte mi? Chtěla jsem přece žádat o pomstu.

Ale už bylo pozdě cokoliv brát zpět a nebo napravovat. Démetra zůstala klečet, opřená o meč zabořený do měkké země.

KONEC V ZAJETÍ

pondělí, července 21, 2008

V zajetí XI.

Chystal se další děj dramatu. Jeho pokračování už Raúla unavovalo. K čertu, pomyslel si, copak Rémané nemají čas na odpočinek?

Cítil, že v něm stále koluje droga. Tělo se jí nemohlo vymanit, její dravá přítomnost si dychtivě podrobovala nedotčené buňky. Alespoň jsem zbavil toho sebemrskačského nesmyslu, napadlo ho. Na řadu přišla vábivá extáze; vnímání jóki stále sílilo, místo aby sláblo. Dřív rozmazané kontury podél postav se stávaly zřetelnějšími; dokonce i jeho nos dokázal cítit jóki v potu rémského vojáka.

„To jsou divné obrazy,“ podotkl Tyranus a zahleděl se na Lauru. „I kolem tebe vidím slabou záři. Proč ji ostatní lidé nemají?“

„Protože ona je také…“

Laura se na Raúla přísně zahleděla.

„Vysvětlím ti to později, příteli,“ odkašlal si Raúl. „Chtěl jsem jen říct, že moje neteř je skoro kněžka. V klášteře plakali, když jsem si ji odváděl…“

„Strýčku,“ řekla Laura tiše. „Myslím, že za chvíli budeš plakat ty.“

Tyranus ale nevnímal, co je mezi nimi; vypadal uchvácený desítkami zvláštností, které dřív neviděl. Raúl, který s ním žil více než deset dní zavřený v jedné místnosti, poprvé postřehl na hrdé tváři dětské nadšení.

„Tolik barev, tolik záhad,“ vydechl Lakedaimónský. „Alespoň třikrát jsem byl svědkem rémských mystérií, ale nyní jim teprve rozumím.“

„Nerozumíš ničemu,“ poznamenala Laura kysele. Jak se prodlužovaly stíny, zář jejího jóki stále narůstala. „Došly mi pilulky,“ vysvětlila Raúlovi, když se na to tiše zeptal. „Dnes je posledním dnem, kdy si můžu dovolit zůstat mezi Rémany.“

Proto je neklidná, pomyslel si Raúl. Její smysly se zostřují, stejně jako mé. Přišlo mu podivné, že klaimóra pomalu míří k něčemu, čeho on už dosáhl.

Rémští vojáci mezitím veleli nastoupit dvouřad. Taraus Lupus sestoupil z vyhrazené tribuny, v ruce listiny, a procházel se před nastoupenou jednotkou.

„Vojín Albius,“ vyhlašoval, „spánek na stráži. Vojín Axman, neplnění povinností. Desátník Balzer, svévolné opuštění jednotky. Svobodník Castor, zbabělost v boji…“

Seznam jmen pokračoval jedno za druhým. Jmenovaní vojáci vystupovali z řady, odkládali kuše a tasili krátký meč.

„…vojín Dexter, urážka nadřízeného. Vojín Ezachiáš, opakovaný pozdní nástup…“

Vybraná jednotka zatím do ohrady přivezla klece s jómy. Netvoři, najezení a takřka lhostejní, podrážděně vstávali a křičeli nespokojeností. Dav po nich házel nejrůznější předměty, od bahna až po knoflíky, utrhané ze šatů.

Raúle!

Démetra se opět ozvala v jeho hlase. Právě ji odváželi, přičemž lidé už nerozlišovali kdo je kdo. Pár kamenů zasáhlo její tvář a stékající krev připomínala slzy.

Raúle!

Ano, k čertu, ano, slyším tě, pomyslel si podrážděně muž. Znovu zahlédl tenké vlákno mezi klaimórou a jím.

Musíš se dívat, Raúle… Dívej se… Ukáži teď něco… Slyšíš?

Cítil, že je dívka vystrašená a zoufalá. Přesto alespoň nenechala na své tváři znát rozechvění. Bylo mu jí líto.

Budu se dívat, slíbil v duchu.

V záchvatu fanfarónství jí chtěl navrhnout, že jí pomůžou, že budou bojovat spolu s ní. Ale bylo by to marné. Pochopil to podráždění, které se zmocňovalo Laury. Byla tu, byla zodpovědná za Démetru, ale nemohla nic dělat. Přesila byla příliš vysoká.

„Co se bude dít?“ zeptal se Lakedaimónského. Sám měl jistou představu a tušil, že mu ji potvrdí.

„Ti, kteří byli právě vyřazení,“ Tyranus ukázal na seřazené a připravené vojáky, „budou bojovat s jómy.“

„Jen s jómy?“

„Obyčejně ano. Dnes ale přibyla klaimóra, i pro ni to bude soud. Vlčí lidé o ní mnoho nevědí. Bojí se jí. Proto chtějí, aby bohové rozhodli, zda smí zůstat naživu.“

„Proti takové přesile? Tihle Rémští mají podivnou představu o čestném boji.“

„Uvidíme. Ale vše záleží na situaci…“

Raúl vzhlédl. Copak Tyranus nechápal zjevná fakta? A nebo měl mozek pokřivený válčením tak, že už nedokázal nebýt pitomý optimista?

„Jsem rád, že nepropadáš beznaději,“ utrousil jízlivě. „Chudák Démetra.“

Lítost v jeho hlase ho samotného překvapila.

Co je mi vůbec do ní? pomyslel si. Častokrát umírali před mýma očima jiní, mi bližší kamarádi. Kumpáni, se kterými jsem popíjel dlouhé měsíce. Čím je pro mne tato klaimóra? Ničím, prachem ve větru.

„Raúle,“ řekla Laura tiše. „Ona zemře…“

„Ano, zemře,“ přisvědčil.

Uvědomil si, že ona i on cítí téměř to samé. Možná, že ne ze stejných důvodů, ale tolik rozdílů mezi nimi nebylo. Oba chtěli někam patřit. Ona do sesterstva klaimór a on do širší rodiny těch, kteří ho dokáží ochránit před noční můrou jeho života.

Znovu se vrátil do dne, kdy přijel z drahé univerzity na otcovu haciendu. Všichni byli mrtví, povraždění, vykuchaní a sežraní.

Byl to den, kdy ztratil veškerou pýchu mladíka z lepší rodiny. Kdy toužil zapomenout na vzdělání, kdy cítil vinu za to, že nebyl tam, kde měl být. Zemřel bys tam s nimi, říkal mu rozumný hlas v hlavě. Mohl jsi něco udělat, šeptal mu vyčítavý hlas dávno potlačeného svědomí. Mohl jsi umřít už tam. Podívej se na sebe, co jsi provedl se svým životem. Zbojník, vězeň a vrah. Proč si vlastně přežil.

Záchvat výčitek ho téměř srazil do kolem, Nyní, v drogou vyvolané retrospektivě nechápal, proč se z něj stalo to, čím byl. Měl vůbec nějaký důvod?

„Já…“

„Dívej se a nepřemýšlej!“

Lakedaimónský ho drapl silnou dlaní za krk a narovnal mu páteř. „Co bylo, bylo,“ poznamenal ponuře. „Rémské drogy tě nepustí tak snadno. Viděl jsem muže, kteří dokázali zvítězit v aréně, aby si vzápětí podřezali hrdla. Ještě stále ti v žilách koluje vlčí krev. Nepodávej se. Mysli na ni!“

Bradou ukázal na Démetru. Klaimóřinu klec zavezli do ohrady, vraty dovnitř kruhu. Dlouhými bidly klece otevřeli, takže jómové se mohli vydrat k vytoužené svobodě. Jediné, co jim stálo v cestě, byla vyčleněná řada vojáků, určených k potrestání. Ostatní Rémané vytvořili kruh kolem ohrady a mířili dovnitř velkými samostříly.

Jómové se vyplížili ven, vyplašení spíš z přítomnosti klaimóry než vojáků. Podezíravě vrčeli a sledovali pohyby dívky se stříbrnými vlasy.

Démetra vyšla ven, v ruce meč. Ona lépe chápala situaci, takže hleděla upřeně na rémské vojáky. Jómů si nevšímala.

Raúle!

Ano, odpověděl Raúl opatrně. Mihotavé vlákno mezi nimi se obnovilo.

Díváš se?

Ano.

Je to důležité… Moje technika… Předej dál… Prosím…Až zemřu, zůstane jen ona…Já jsem nechtěla takto… Sibyla mi… Rudá bude vědět… Vzkaž jí to…

Nit mezi nimi se přerušila. Musela stát Démetru mnoho sil, stejně jako jej. Jen to, že se na ni soustředil a poslouchal ji, mu přinášelo příšerné bolesti hlavy. Když se spojení vytratilo, ulevilo se mu. Přesto měl pocit, že mu oči vypadnou z důlků.

Taraus Lupus se zvedl, aby zahájil druhé kolo své spravedlnosti. Tentokrát si odpustil dlouhé proslovy, což bylo jedině dobře. Divocí jómové neměli dost trpělivosti, aby poslouchali kohokoliv. Třebaže byli nasyceni pach krve a atmosféra kolem je vydráždily.

„Víc zvířata než rozumné bytosti,“ zamumlala Laura. A on chápal, co chtěla říct. Třebaže jómové dokázali přebrat lidskou podobu, včetně lidského chování, necháni sami sobě okamžitě zdivočeli. Možná právě to byl okamžik, kdy se Probuzení přestávali stávat lidmi; právě proto, že převážila jejich zvířecí složka.

Na rozdíl od jómů, Rémané věděli, kdo je jejich nepřítel. Nicméně zbaveni své hlavní výhody, velkých silných samostřílů, se drželi v bezpečném hloučku.

Démetra na ně hleděla s pravým výrazem svého druhu, totiž lhostejně. Jen Laura s Raúlem tušili, jaké obavy cítí a čeho se bojí.

Ta hrozná touha žít, uvědomil si Raúl, se nedá schovat za vědomí, že už nejsem člověk, ale poloviční monstrum.

Lítost?

Démetra se usmála, stále ještě schopná vnímat jeho myšlenky. Zbytečnost! Marnost! Nesmysl!

Pozvedla meč, uvolnila jóki a nechala své tělo proměnit v bizarní parodii na člověka. Celá čelist se jí protáhla, zuby se prodloužily a zaostřily, zornice se změnily na svislé černé čáry orámované žlutými panenkami.

Mezi diváky to zašumělo.

„Smrt čarodějnicím,“ zakřičel kdosi. „Smrt monstrům.“